GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem propagace.


Tímto svobodně uděluji výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména svého jména a příjmení, e-mailového kontaktu a svých podobizen ve vizuální či audiovizuální podobě spolku Xside DANCERS z.s., IČ: 043 42 992, se sídlem Charbulova 831/30, Černovice, 618 00 Brno, jakožto správci osobních údajů (dále také jen jako „správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.


Souhlasím s tím, že Správce je, po dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu, oprávněn použít výše uvedené osobní údaje a podobizny pro marketingové a obchodní účely, zejména pro propagaci svých činností a produktů prostřednictvím sítě Internet, zejména na svých internetových prezentacích a sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a jiných. Či v tištěných materiálech propagující aktivity či produkty správce.
Rovněž tento souhlas činím ve smyslu ochrany mých osobnostních práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve vztahu k ochraně mého jména, pověsti a podobizny.


Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech plynoucích z příslušných právních předpisů, jakož i o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že výše udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat.


Prohlašuji, že jsem byl poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným vůči Správci na e-mailovou adresu .


Beru na vědomí, že zákonnost zpracování učiněného na základě souhlasu před jeho odvoláním není odvoláním dotčena.

TENTO SOUHLAS POTVRZUJI PŘI PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A SOUHLASÍM SE ZNĚNÍM VÝŠE UVEDENÉHO TEXTU.